കേരള ബാങ്ക് യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നു

കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻെറ വികസനവഴിയിൽ പൊൻതൂവൽ ചാർത്താനായി ഒരു സംരംഭം കൂടി. കേരള ബാങ്ക്!  അറുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം. തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് ആവുകയാണ്‌ കേരള ബാങ്ക്‌. സംസ്ഥാന ബാങ്കേഴ്‌സ്‌ സമിതി കണക്കുപ്രകാരം എസ്‌ബിടി ലയനശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്‌ കേരളത്തിൽ മുന്നിൽ.

കേരള ബാങ്കിന് നേരിട്ട് എൻആർഐ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാൻ  കഴിയും. 1.53 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ പകുതിയോളം എൻആർഐ നിക്ഷേപമായിരിക്കും. തുടക്കത്തിൽ 1216 ശാഖയാവും ഉണ്ടാവുക. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ ബാങ്കിങ്‌ സേവനം ഗ്രാമീണ മേഘലയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതോടെ ഇത് കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ബാങ്കായി മാറുമെന്നുറപ്പ്! സംസ്ഥാന–ജില്ലാ ബാങ്കുകൾക്കു പുറമെ കേരളത്തിൽ 1625 പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളും 60 ലൈസൻസ്ഡ് അർബൻ ബാങ്കുകളും ഉണ്ട്. ഇവയാണ് കേരള ബാങ്കിൻെറ അംഗങ്ങൾ. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും അർബൻ ബാങ്കുകൾക്കുമായി നാലായിരത്തിഅഞ്ഞൂറിലധികം ശാഖകളും ഒരുലക്ഷംകോടി രൂപയിലധികം നിക്ഷേപവും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കേരള ബാങ്ക്‌ സംസ്ഥാനത്തിൻെറ ബാങ്കിങ്‌ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുംവിധം വിപുലമായിരിക്കും!

കേരള ബാങ്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സഹകരണ ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണസമിതിയായിരിക്കും. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽനിന്ന്‌ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 10 അംഗങ്ങളും പട്ടികജാതി–വർഗ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരാളും അർബൻ ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരാളും മൂന്നു വനിതാ അംഗങ്ങളും രണ്ട് സ്വതന്ത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഡയറക്ടർമാരും (കേരള സഹകരണ നിയമപ്രകാരം ഇവരെ ഭരണസമിതിക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവർക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല) നാല്‌ എക്‌സ്‌ ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളും (സഹകരണ സെക്രട്ടറി, രജിസ്ട്രാർ, നബാർഡ് സിജിഎം, കേരള ബാങ്ക് സിഇഒ) ചേ‍ർന്ന 21 അംഗ സമിതിക്കായിരിക്കും കേരള ബാങ്കിൻെറ ഭരണച്ചുമതല. ആർബിഐയുടെ അന്തിമ അനുമതിയിൽ വായ്‌പേതര സംഘങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഭരണസമിതിയിൽ വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.