കാമുകന്‍റെ കവിളത്തേറ്റ കാമുകിയുടെ ’52’ അടി!

അങ്ങ് ചൈനീസ് തെരുവില്‍ അവള്‍ കാമുകന്‍റെ കവിളത്ത് 52 അടിയടിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു? ആ അടിയെല്ലാം അവന്‍ നിന്നുകൊണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു?